กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
  เทศบาลตำบลเนินขาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการและเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เทศบาลตำบลเนินขาม ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนของเราต่อไป
  โทรศัพท์ : 0-5694-6345 ต่อ 11 - 18
โทรสาร : 0-5694-6346
 
 . . .วิสัยทัศน์ ทต.เนินขาม : : เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี. . .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
พิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชัยนาท (ก.ค.อ.จังหวัด) [ 24 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท [ 24 เม.ย. 2560 ]   
โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 25 [ 23 เม.ย. 2560 ]   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  [ 20 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6/2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]   
โครงการผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดทรงเสวย [ 19 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]   
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค [ 18 เม.ย. 2560 ]   
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [ 14 เม.ย. 2560 ]   
งานสงกรานต์ถนนข้าวโพด "Corn Street Songkran Festival 2017" [ 13 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560 [ 12 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท ร่วมจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน" [ 12 เม.ย. 2560 ]   
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กราบสักการะ รดน้ำขอพร พระเถระของจังหวัดชัยนาท [ 11 เม.ย. 2560 ]   
   
 
   
 
สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3688 [แบบสำรวจ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3682  [ 14 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3673  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3638 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 อื่น ๆ สอ.สถ. 0101/ว185  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3672 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว3670 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว3683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือจัดให้ทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม.มท 0804.6/ว3671  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว14  [ 13 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว6562  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3669  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/799  [ 13 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 พ.ย. 2561 ]
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.2/ว3640  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3647  [ 12 พ.ย. 2561 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3649  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3645  [ 12 พ.ย. 2561 ]
แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว37  [ 12 พ.ย. 2561 ]
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
   
 
 
 
 
   
 
อบต.เขาแก้ว เชิญประชุม ITA ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.วังตะเคียน ประกาศเทศบาลตำบลวังตะเคียน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
ทต.โพนางดำออก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.ธรรมามูล ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.ธรรมามูล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )ของเทศบาลตำบลธรรมา [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.บางหลวง กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ วัน [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.บางหลวง ประกาศเทศบาลตำบลบางหลวงเรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บางหลวง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของเทศบาลตำบลบางหลวง พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าชัย โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคันคลอง 1 ซ้ายระหาน หม [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าชัย โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านหลังดอน หมู่ที่ [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.โพนางดำออก รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.โพนางดำออก รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.หาดท่าเสา สร้างถนนและสะพาน หาดท่าเสา-คลองปลาใหล (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ตัดสายไฟถนนไว้3-4เดือนแล้วเมื่อไรจะมาต่อให้ใช้งานได้ครับ (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 80  ตอบ 3
ทต.แพรกศรีราชา ขอโอนย้าย นวช.การเงินและบัญชี (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 268  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา รับโอน (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 147  ตอบ 1
 
 
 
 
 
   
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 409  ตอบ 0  
ขอบคุณทีมงานที่ซื้อเม็ดบัวอบกรอบมาฝากครับ (2 ต.ค. 2559)    อ่าน 443  ตอบ 0  
อุทาหรณ์ ห้วยกรดเสื่อม ยาเสพติด เป็นเรื่องใกล้ตัว ร่วมช่วยเเจ้งเบาะเเสยา หลังพบฆ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 670  ตอบ 1  
 
 
 
 
       

ผ้าทอม่วงงามไหมไทย  

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ  
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2553
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เนินขาม พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร