ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล เนินขาม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256393,84484,265103,63517,701--------299,445
256216716946273772322429542123049,21594,85768,659216,159
256150,82036,21781,24019,16648,88658,599258289317208317160296,477
ยอดยกมาตั้งแต่ 12 มี.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,574,883
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,386,964
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2553
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี