ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล เนินขาม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 19 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256216716946273772322429542123049,21562,406-115,049
256150,82036,21781,24019,16648,88658,599258289317208317160296,477
256021,07828,56343,10411,5313,0482,4183,80749,47952,91958,07149,63152,775376,424
ยอดยกมาตั้งแต่ 12 มี.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2559   1,198,459
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,986,409
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2553
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี