หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
  เทศบาลตำบลเนินขาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการและเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เทศบาลตำบลเนินขาม ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนของเราต่อไป
  โทรศัพท์ : 0-5694-6345 ต่อ 11 - 18
โทรสาร : 0-5694-6346
 
 . . .วิสัยทัศน์ ทต.เนินขาม : : เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี. . .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยนาท [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]   
พิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดชัยนาท (ก.ค.อ.จังหวัด) [ 24 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท [ 24 เม.ย. 2560 ]   
โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 25 [ 23 เม.ย. 2560 ]   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  [ 20 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6/2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]   
โครงการผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ณ วัดทรงเสวย [ 19 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 [ 18 เม.ย. 2560 ]   
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองพังนาค [ 18 เม.ย. 2560 ]   
พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [ 14 เม.ย. 2560 ]   
งานสงกรานต์ถนนข้าวโพด "Corn Street Songkran Festival 2017" [ 13 เม.ย. 2560 ]   
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2560 [ 12 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท ร่วมจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน" [ 12 เม.ย. 2560 ]   
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]   
ผวจ.ชัยนาท พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กราบสักการะ รดน้ำขอพร พระเถระของจังหวัดชัยนาท [ 11 เม.ย. 2560 ]   
   
 
   
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
   
 
 
 
 
   
 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดท่าเสา [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางหลวง กิจกรรมสืบสานประเพณีทำบุญห่มผ้าพระธาตุ วันที่ 16 เมษายน 2562 ณ วัดโพธิ์งาม หมู่ท [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมตู้ปั้มน้ำประปา หมู่ที่ 2,4,8 ตำบลธรรมามูล [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดดินและถมดิน [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บางหลวง โครงการเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ณ วัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 3 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชั [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ตลุก ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.ตลุก โครงการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ Fuji XeroxP255W [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร ม.5-6 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานพับ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หันคา โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ การใช้ยาอย่างปลอดภัย ประจำปี 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.โพงาม เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย สอบถามเรื่องถังขยะ (3 ก.ย. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย เเวะเข้ามาชม (29 ส.ค. 2562)    อ่าน 1095  ตอบ 6
อบต.วัดโคก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง ประวัติหลวงพ่อปาน ตอนที่ 1 (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
 
 
 
 
 
   
 
ขอบคุณทีมงานที่ซื้อเม็ดบัวอบกรอบมาฝากครับ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 1297  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 1009  ตอบ 1  
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 972  ตอบ 3  
 
 
 
 
       

ผ้าทอม่วงงามไหมไทย  

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ  
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มี.ค. 2553
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เนินขาม พัฒนาในส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ถนน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร