หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 


 
นายประสิทธิ์ มิ่งสกุล
ประธานสภา ทต.เนินขาม
 


 
นายปิยะพงษ์ ศรีเดช
รองประธานสภาฯ


 
นางวรภร ทาเอื้อ
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายฉลวย สีวันนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายมนตรา เปียงคำมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสรวิทญย์ โชติธีระ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสาวทิฆัมพร ศรีเดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายธีรพล กาฬภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางณัฐตยา ลาวัล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2