หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564  
 

เทศบาลตำบลเนินขาม ขอแจ้งให้ผู้มีที่ดินมีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ซื่งมีเอกสารประกอบการยื่นแบบต่อไปนี้
1.สำเนาโฉนดที่ดิน,น.ส.3 หรือ น.ส.3ก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (2560) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 09.25 น. โดย คุณ พรหมภัสสร ธัมมะจริยา

ผู้เข้าชม 312 ท่าน