หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่ือง ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของเทศบาลตำบลเนินขามดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีง   3 พ.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่ือง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่อของเทศบาลตำบลเนินขามดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 25   3 พ.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเนินขาม   23 เม.ย. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอใช้การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   18 เม.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเนินขาม   18 เม.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   18 เม.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   4 เม.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   13 มี.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมตามระบอบประชาธิปไตย   23 ม.ค. 2562 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาพษีประจำปี พ.ศ. 2562 และเรื่อง การเร่งรัดจัดเก็บภาษี   28 ธ.ค. 2561 133
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17