กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเนินขาม   23 เม.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอใช้การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเนินขาม   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   18 เม.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   4 เม.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   13 มี.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมตามระบอบประชาธิปไตย   23 ม.ค. 2562 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาพษีประจำปี พ.ศ. 2562 และเรื่อง การเร่งรัดจัดเก็บภาษี   28 ธ.ค. 2561 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2   6 ธ.ค. 2561 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของเทศบาลตำบลเนินขามดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ   16 พ.ย. 2561 88
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12