หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เนินขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินขาม
เทศบาลตำบลเนินขาม
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 

 
 
 

การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่งและการสาธารณูปโภค

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

การส่งเสริมการวางและจัดทำผังเมืองรวม

การพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด

การอนุรักษ์การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ

การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

การรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบำบัดผู้ติดยาเสพติด

การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีการออกกำลังกายและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

การพัฒนาสตรีและครอบครัว
 
 

การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การส่งเสริมสนับสนุนการรู้รักสามัคคีสู่การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน

การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

การส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร/วิสาหกิจชุมชน
 
 

การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
 
 

การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
 
 
 
 
 
 รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 063-996-5399
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10