กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเนินขาม จำนวนทั้งสิ้น 2,110 ครัวเรือน โดยได้รับบริการจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเนินขาม เป็นสาขาย่อยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหันคา
 

รถน้ำ จำนวน 1 คัน

รถขยะ จำนวน 2 คัน

รถกระเช้า จำนวน 1 ตัน
 
   
 

การไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข สาขาย่อยพื้นที่ ม. 1 ต.เนินขาม ใช้บริการรับ - ส่ง จดหมายและพัสดุภัณฑ์

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 31 ตู้

การสื่อสารในตำบล
เสียงไร้สายของเทศบาลตำบลเนินขาม จำนวน 6 จุด ได้แก่
 

จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านเนินขาม

จุดที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองระกำ

จุดที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ

จุดที่ 4 หมู่ที่ 8 บ้านน้อย

จุดที่ 5 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่ง

จุดที่ 6 หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งใหม่
 

ประชาชนในเขตได้รับบริการประปาหมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลเนินขาม จำนวน 1,289 ครัวเรือน โดยงบประมาณของเทศบาลตำบลในส่วนประปา จำนวนทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17 และหมู่ที่อยู่รอบนอกอีก 7 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19
 
       

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 5 แห่ง

โรงสีข้าว 1 แห่ง

โรงสีขนาดย่อย 1 แห่ง