หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
 
 

เสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

ดูแลรักษาและป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมการกีฬา อาชีพ การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี สาธารณสุขและผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา